การวัด

การวัดความยาว
หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทย หน่วยการวัดความยาวที่สำคัญที่ควรรู้จักมีดังนี้
หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก
10    มิลลิลิตร    เท่ากับ    1    เซนติเมตร
100    เซนติเมตร    เท่ากับ    1    เซนติเมตร
1,000    เมตร    เท่ากับ    1    กิโลเมตร
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
12    นิ้ว    เท่ากับ    1    ฟุต
3    ฟุต    เท่ากับ    1    หลา
1,760    หลา    เท่ากับ    1    ไมล์
หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย
12    นิ้ว    เท่ากับ    1    คืบ
2    คืบ    เท่ากับ    1    ศอก
4    ศอก    เท่ากับ    1    วา
20    วา    เท่ากับ    1    เส้น
400    เส้น    เท่ากับ    1    โยชน์
กำหนดการเทียบ    1    วา    เท่ากับ    2    เมตร
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
1    นิ้ว    เท่ากับ    2.54    เซนติเมตร
1    หลา    เท่ากับ    0.9144    เมตร
1    ไมล์    เท่ากับ    1.6093    กิโลเมตร