ทฤษฎีไบโนเมียล (Binomial Theorem)

                   ทฤษฎีไบโนเมียล เป็นกฎเกณฑ์ที่นิวตันได้นำเสนอ  ไบโนเมียลเป็นนิพจน์ทางพีชคณิตของตัวเลขสองตัวที่ต่อเชื่อมกัน  ด้วยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ นิวตันได้เสนอวิธีทางลัดในการคูณไบโนเมียลได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตัวเลขใน  สามเหลี่ยมของปาสคาล

ตัวอย่าง

(a+b)0  = 1 
(a+b)1  = 1a + 1b 
(a+b)2  = 1a2 + 2ab + 1b2 
(a+b)3  = 1a3 + 3a2b + 3ab2 + 1b3
:

สัมประสิทธ์ ของแต่ละนิพจน์เป็นตัวเลขในสามเหลี่ยมของปาสคาล ทฤษฎีไบโนเมียลนำมาใช้ในภายหลังได้มาก เช่นในเรื่องการสื่อสารข้อมูล เฟรมข้อมูลประกอบด้วยนิพจน์ที่มี  0  และ  1  เมื่ออยู่ในเทอมของนิพจน์ยกกำลังที่จะต้องมาคูณหรือหารกัน  การคิดคำนวณแบบไบโนเมียลทำให้การคูณหารนิพจน์ทำได้ง่ายขึ้น