MC 41 .
        เว็บไซต์ พหุนาม 1
        เว็บไซต์ พหุนาม 2
        เว็บไซต์ พหุนาม 3
         เว็บไซต์ พหุนาม 4
        www.3.ipst.ac.th
        การกระทำทางคณิตศาสตร์
        บทเรียนออนไลน์
        ราชินีแห่งศาสตร์
        Netschool
         แบบฝึกหัด
         วิชาการ.คอม
         math.or.th
         kanid.com
 
 
 
 
         แบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
         แบบประเมินสำหรับนักเรียน

 


แถบควบคุมเสียง

 
 

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
รหัสวิชา ค31201   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนเวลา  80  คาบ

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การประยุกต์ 1  รูปเรขาคณิต   จำนวนนับ   ร้อยละในชีวิตประจำวัน   ปัญหาชวนคิด
จำนวนและตัวเลข    ระบบตัวเลขโรมัน    ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง  การคิดคำนวณ  โจทย์ปัญหา
การสร้าง   การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  สร้างมุมขนาดต่างๆ
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  การให้เหตุผลในชีวิตประจำวัน  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
พหุนาม    เอกนาม   การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเอกนาม  พหุนาม  การบวก  การลบพหุนาม  การคูณและการหารพหุนามอย่างง่าย
การประยุกต์ 2  การประยุกต์ของจำนวนและพีชคณิต  การประยุกต์ทางเรขาคณิตและการวัด  ปัญหาท้าให้คิด
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล   ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

พหุนาม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชา   4  หน่วยการเรียนรู้  มีดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การบวกและการลบเอกนาม
ตอนที่ 1.1 เอกนาม
ตอนที่ 1.2 เอกนามที่คล้ายกัน
ตอนที่ 1.3 การบวกเอกนาม
ตอนที่ 1.4 การลบเอกนาม               

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การบวกและการลบพหุนาม
ตอนที่ 2.1 พหุนาม
ตอนที่ 2.2 การบวกพหุนาม
ตอนที่ 2.3 การลบพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การคูณพหุนาม
ตอนที่ 3.1 การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม
ตอนที่ 3.2 การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การหารพหุนาม
ตอนที่ 4.1 การหาผลลัพธ์จากการหารเอกนามด้วยเอกนาม
ตอนที่ 4.2 การหาผลลัพธ์จากการหารพหุนามด้วยเอกนาม

การประเมินผล
การประเมินผลแบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้
1. การทดสอบก่อนเรียน  เพื่อประเมินความรู้เดิมก่อนเรียนแต่ละหน่วย
2. แบบฝึกทักษะระหว่างเรียน  เพื่อประเมินความรู้หลังเรียนจบในแต่ละตอน
3. การทดสอบหลังเรียน   เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้หลังเรียนจบแต่ละหน่วย

เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน   แบบฝึกทักษะประจำตอน  และแบบทดสอบหลังเรียน 
โดยผู้เรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย  ร้อยละ  70  จึงถือว่าผ่านเกณฑ์