หน้าแรก
เซต
ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น
ระบบจำนวนจริง
เรขาคณิตวิเคราะห์
โครงสร้างเว็บไซต์
แหล่งอ้างอิง
เกี่ยวกับเรา

 

  ประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ คือ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ทุกกรณีของประพจน์ย่อย
  ตัวอย่างประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ที่ควรทราบ มีดังนี้
  p ∨ ~q [ ~p ∧ ( p ∨ q)] → q
  ~(p ∧ ~q) [ ( p → q) ∧ ~q ] → ~p
  (p ∧ q) → p (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p)
  (p ∧ q) → q (p ∨ q) ⇔ (q ∨ p)
  p → (p ∨ q) (p → q) ⇔ (~p ∨ q)
  q → (p ∨ q) (p → q) ⇔ (~q → ~p)
  [ p ∧ ( p → q)] → q (~p ∨ q) ⇔ (~q → ~p)
  [ ~p ∧ ( p → q)] → ~q ( p ⇔ q) ⇔ [(p → q) ∧ (q → p)]
ข้อสังเกต ประพจน์ที่สมมูลกัน เมื่อนำมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อม ⇔ จะได้ประพจน์ใหม่ซึ่งเป็นสัจนิรันดร์ นั่นคือ ถ้า A และ B สมมูลกันแล้ว A ⇔ B เป็นสัจนิรันดร์
  พิสูจน์  
 
 
     

 

หน้าแรก | เซต | ตรรกศาสตร์ | ความสัมพันธ์ | ฟังก์ชัน | ระบบจำนวนจริง | เรขาคณิตวิเคราะห์ | โครงสร้างเว็บไซต์ | แหล่งอ้างอิง | เกี่ยวกับเรา