หน้าแรก
เซต
ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น
ระบบจำนวนจริง
เรขาคณิตวิเคราะห์
โครงสร้างเว็บไซต์
แหล่งอ้างอิง
เกี่ยวกับเรา

 

อะริสโตเติล
Euclid (ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย)
ประมาณ 450 - 380 ปีก่อนคริสตกาล, กรีซ
  งานเขียนชื้นแรกของทฤษฎีจำนวนที่เป็นระบบนั้นเป็นของยุคลิด ที่ชื่อว่า "Euclid's
Elements" ซึ่งจะมีกฎที่สำคัญๆ ทางเลขคณิต เช่น ขั้นตอนวิธียุคลิด จำนวนฉพาะมี
เป็นจำนวนอนันต์ตัว และทฤษฎีบทพื้นฐานทางเลขคณิตของจำนวนเฉพาะ เป็นต้น

 

หน้าแรก | เซต | ตรรกศาสตร์ | ความสัมพันธ์ | ฟังก์ชัน | ระบบจำนวนจริง | เรขาคณิตวิเคราะห์ | โครงสร้างเว็บไซต์ | แหล่งอ้างอิง | เกี่ยวกับเรา