หน้าแรก
เซต
ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น
ระบบจำนวนจริง
เรขาคณิตวิเคราะห์
โครงสร้างเว็บไซต์
แหล่งอ้างอิง
เกี่ยวกับเรา

 

บทนิยาม กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง
                       
 

นั่นคือ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงใดๆ ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ

 
• สมบัติของค่าสัมบูรณ์
  1. |x| = |-x|
  2. |xy| = |x||y|
 
3. =
  4. | x - y | = | y - x |
  5. |x|2 = x2
  6. | x + y | ≤ |x| +|y|
  7. เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวก
      |x| < a หมายถึง -a < x < a
      |x| ≤ a หมายถึง -a ≤ x ≤ a
  8. เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวก
      |x| > a หมายถึง x < -a หรือ x > a
      |x| ≥ a หมายถึง x ≤ -a หรือ x ≥ a
-------------------------------------------------------------------

 

หน้าแรก | เซต | ตรรกศาสตร์ | ความสัมพันธ์ | ฟังก์ชัน | ระบบจำนวนจริง | เรขาคณิตวิเคราะห์ | โครงสร้างเว็บไซต์ | แหล่งอ้างอิง | เกี่ยวกับเรา