หน้าแรก
เซต
ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น
ระบบจำนวนจริง
เรขาคณิตวิเคราะห์
โครงสร้างเว็บไซต์
แหล่งอ้างอิง
เกี่ยวกับเรา

 

         ในระบบแกนมุมฉาก เราสามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างคู่อันดับของจำนวนจริง (x, y) กับพิกัดของจุดบนระนาบ โดยให้ x เป็นพิกัดแรก และ y เป็นพิกัดหลัง จากหลักการดังกล่าวทำให้เราสามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้ดังนี้
บทนิยาม
      ให้ R เป็นเซตของจำนวนจริง และ r เป็นสับเซตของ R× R กราฟของความสัมพันธ์ r คือ เซตของจุดบนระนาบ โดยที่แต่ละจุดแทนสมาชิกของความสัมพันธ์ R
   
ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์
  r = { (x,y) ∈ A × A | x + y = 5} เมื่อกำหนดให้
  A = {1, 2, 3, 4}
วิธีทำ r = {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}
---------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์
  r = { (x,y) ∈ R × R | y = x - 1}
วิธีทำ  
 
---------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์
วิธีทำ r = { (x,y) ∈ R × R | -1 < y ≤ 2 }
---------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่ 4 จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์
วิธีทำ r = { (x,y) ∈ I × I | x + y < 1 }
---------------------------------------------------------------------------

 

หน้าแรก | เซต | ตรรกศาสตร์ | ความสัมพันธ์ | ฟังก์ชัน | ระบบจำนวนจริง | เรขาคณิตวิเคราะห์ | โครงสร้างเว็บไซต์ | แหล่งอ้างอิง | เกี่ยวกับเรา