ตัวอย่าง  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ

  

                                                      ตัวอย่างที่  1      กำหนดให้ = , = และ  = 3

                                                                                จงหา ,    ,     ,   

วิธีทำ     =

                 

                                                                      

                                                                       

 

                                                     ตัวอย่างที่  2     กำหนดให้ และ  

                                                                              จงหา  

                                                    วิธีทำ