เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ

                                                   จากที่กล่าวมาแล้วว่าเวกเตอร์ในสองมิติ  กำหนดใด้ในรูปซึ่งแทนเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตที่มี                            จุดเริ่มต้นที่จุดกำหนดและจุดสิ้นสุดที่ ( a,b )หรือมีจุดเริ่มต้นที่ ( x,y )และมีจุดสิ้นสุดที่ ( x + a,y + b )ต่อไปเราจะ                               ขยาย แนวคิดจากเวกเตอร์ในสองมิติ เป็นเวกเตอร์ในสามมิติ โดยใช้ระบบพิกัดฉากสามมิติ ที่ได้ศึกษาแล้วเป็นพื้นฐาน

                                                  บทนิยาม   กำหนดให้ x,y,z เป็นจำนวนจริง เรียก ว่า เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  หรือ                                                                     เวกเตอร์ใน สามมิติหรือเรียกสั้นๆว่า  เวกเตอร์

                                                                   ในทางเรขาคณิตเราแทนเวกเตอร์ ด้วยส่วนของเส้นตรงที่กำหนดทิศทางซึ่งมี                                                                     จุดเริ่มต้นที่จุดกำหนด ( 0 )และมีจุดสิ้นสุดที่ ( x,y,z )ดังรูป

 

 

 

นิยามเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

 

 

ตัวอย่าง  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ