^^การเกิดของหิน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                             
               
 

เปลือกโลกส่วนนอกสุดซึ่งเป็นบริเวณที่เราอาศัยอยู่นั้น มีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นใน

เนื่องจากมีการกดทับน้อย ในชั้นนี้จะถูกฝน ลม สิ่งมีชีวิตกระทำจึงเกิดการผุกร่อน

ผุพัง กลายเป็น ตะกอน และฝน ลม พัดพาเอาตะกอนไปทับถมในที่ต่าง

ตะกอนเหล่านี้ได้แก่

-ตะกอนพวกทราย กรวด ที่เป็นของแข็ง

-ตะกอนที่เกิดจากการตกผลึกของสารละลายปนในน้ำ

-ตะกอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในน้ำ

ตะกอนเหล่านี้เมื่อเกิดการทับทมมากขึ้นเกิดการเกะตัวและหลอมรวมกันจนเป็น

หินตะกอน เมื่อได้รับการกดดันก็จะเกิดความร้อนและกิดการแปรไปกลายเป็นหินแปร

ในขณะเดี่ยวกันมีหินบางส่วนถูกความร้อนใต้ผิวโลก ก็จะถูกหลอมละลายเรียกว่า

แมกมา เมื่อเย็นตัวหินดังกล่าวก็จะกลายเป็น หินอัคนี ซึ่งกระบวนการต่อทั่งหมดนี้

เรียกว่า วัฏจักรของหิน

กลับไป l หน้าถัดไป