^^ประเภทของหิน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                             
     
                             
 

 

การศึกษาจำแนกหินออกเป็นประเภทต่างๆ ได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
หรือแว่นขยาย ช่วยโดยดูสี ดูส่วนประกอบหรือทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ
ทางคุณสมบัติกายภาพนักธรณีวิทยา จึงได้จำแนกหินออกเป็น3ประเภท คือ

1.หินอัคนี

2.หินตะกอนหรือหินชั้น

3.หินแปร

กลับไป l หน้าถัดไป