^^ชั้นของดิน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                     
       
       
       
   

 

  เราแบ่งชั้นของดินออกเป็น 2 ชั้น คือ ดินชั้นบน และ ดินชั้นล่าง

  1.
  ดินชั้นบน เป็นชั้นที่มีซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่มาก มีสีคล้ำ ดินชั้นนี้เป็นประโยนช์
  ต่อการเพาะปลูก

  2.
  ดินชั้นล่าง เป็นชั้นที่มีกรวดและหินปะปนอยู่มาก เป็นดินเนื้อแข็ง มีแร่ธาตุสารอาหาร
  ของพืชน้อย ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

กลับไป l หน้าถัดไป