^^สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
 
           
   
     
                               
       
                               
 

 

   ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก แต่คงเสื่อมคุณภาพไป หมายถึง ดินจะสูญเสีย
   ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและอาหารในดิน โดยมีสาเหตุดังนี้

   1.เป็นไปโดยธรรมชาติ สาเหตุเกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะ กระแสลมพัดพา
   ทำให้ผิวหน้าดินหลุดลอยไป

   2.เป็นไปโดยการกระทำของมนุษย์

   -การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้พืชคลุมดินหมดไป เมื่อฝนตกลงน้ำฝนจะไหล
   ไปบนผิวดิน เกิดการกัดเซาะผิวหน้าดินอย่างรวดเร็ว

   -ทำการเกษตรกรรมไม่ถูกวิธี เช่นไถพรวนขณะที่ดินไม่แห้ง การปลูกพืชชนิดเดียว
   ในที่ดินเดิมเป็นเวลานาน การทำไร่เลื่อนลอย การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดแมลง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน การเผาป่า

   -การขุดหน้าดินไปขาย รวมทั้งการทิ้งขยะ ของเสียต่างๆหรือสารที่ไม่ย่อยสลาย
   เช่น พลาสติก โลหะ ลงดินทำให้ดินเสียและมีเชื้อโรค ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกอีกต่อไป

กลับไป l หน้าถัดไป