ชนิดของลม

    ๑.ลมประจำปีหรือลมประจำภูมิภาคต่างๆ

   เป็นลมที่เกิดจากความกดอากาศที่มีอยู่เดิมตลอดปี  เนื่องมาจากบริเวณขั้วโลกและบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  ทำให้ลมพัดผ่านส่วนต่างๆของโลกประจำ  ประกอบกับการเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของโลกเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เช่น  บริเวณซีกโลกใต้จะมีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เรียกว่า  ลมสินค้า

๒.ลมประจำฤดู

  
เป็นลมที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆ มีบริเวณกว้าง   และเป็นลมที่พัดเป็นเวลานานตลอดฤดูของทุกปี  ได้แก่  ลมมรสุม
  
   ลมมรสุม 
เกิดจากความแตกต่างของภูมิภาคและความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างเหนือแผ่นดินและเหนือพื้นน้ำเป็นประการสำคัญ 

 

                                                                กลับหน้าก่อน    หน้าต่อไป