Home
 สมบัติของสาร การจำแนกสาร  สารบริสุทธิ์  สารไม่บริสุทธิ์  
กรด-เบส  การแยกสาร  แหล่งอ้างอิง  ผู้จัดทำ

 

[สารบริสุทธิ์]

[ธาตุ]

[สัญลักษณ์ของธาตุ]

[สารประกอบ]

สัญลักษณ์ของธาตุ (Symbol)

ยุคแรกจอห์น ดาลตันเป็นผู้ริเริ่มให้ใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ของธาตุ
เช่น ไฮโดรเจนใช้รูปวงกลมโปร่ง คาร์บอนใช้รูปวงกลมทึบ เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมีการค้นพบธาตุต่างๆจำนวนมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้
กำหนดให้เขียนสัญลักษณ์ธาตุ โดยการใช้อักษรย่อ มีหลักการเขียน
ดังต่อไปนี้

 • ถ้ามีชื่อเป็นภาษาละตินให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกในภาษาละติน
  มาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุนั้น ๆ
 • ถ้าไม่มีชื่อในภาษาละตินให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ
  มาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุนั้น ๆ
 • ถ้าชื่อธาตุมีอักษรตัวแรกซ้ำกับธาตุอื่น ๆ ให้ธาตุที่มีการค้นพบ
  ทีหลังใช้อักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่งเขียนควบตัวอักษรตัวแรก
  ของชื่อธาตุ โดยเขียนตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วเขียนตัวต่อ
  มาด้วยตัวพิมพ์เล็ก

จอห์น ดาลตัน
Copyright (c) 2008  Ms.Chutarat Chingtanasan , Ms.Thanaporn Suksingtoratt , Ms.Satanart Laipaiboon and Ms.Maneetip Chareonsuk. All rights reserved.