Home
 สมบัติของสาร การจำแนกสาร  สารบริสุทธิ์  สารไม่บริสุทธิ์  
กรด-เบส  การแยกสาร  แหล่งอ้างอิง  ผู้จัดทำ

 

[การแยกสาร]
[การกรอง]
[การกลั่น]
[การกลั่นอย่างง่าย]
[การกลั่นลำดับส่วน]
[การกลั่นด้วยไอน้ำ]
[การสกัดด้วยตัวทำละลาย]
[การใช้กรวยแยก]
[โครมาโทกราฟี]
[การตกผลึก]
[การใช้แม่เหล็กดูด]
[การตกตะกอน]
[การหยิบออก]
[การระเหยแห้ง]
[การใช้ความร้อน]
[การเปลี่ยนอุณหภูมิ]

การแยกสาร

     สารในธรรมชาติส่วนมากจะผสมอยู่ด้วยันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
เป็นสารผสมซึ่งองค์ประกอบของสารผสมจะแสดงสมบัติเดิมก่อนผสม
ถ้าเราต้องการแยกองค์ประกอบของสารผสมเราจะต้องทราบสมบัติของ
สารองค์ประกอบเพื่อจะเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแยกสารและสามารถ
นำสารที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ได้


Copyright (c) 2008  Ms.Chutarat Chingtanasan , Ms.Thanaporn Suksingtoratt , Ms.Satanart Laipaiboon and Ms.Maneetip Chareonsuk. All rights reserved.