Home
 สมบัติของสาร การจำแนกสาร  สารบริสุทธิ์  สารไม่บริสุทธิ์  
กรด-เบส  การแยกสาร  แหล่งอ้างอิง  ผู้จัดทำ

 

[การแยกสาร]
[การกรอง]
[การกลั่น]
[การกลั่นอย่างง่าย]
[การกลั่นลำดับส่วน]
[การกลั่นด้วยไอน้ำ]
[การสกัดด้วยตัวทำละลาย]
[การใช้กรวยแยก]
[โครมาโทกราฟี]
[การตกผลึก]
[การใช้แม่เหล็กดูด]
[การตกตะกอน]
[การหยิบออก]
[การระเหยแห้ง]
[การใช้ความร้อน]
[การเปลี่ยนอุณหภูมิ]

การกลั่นลำดับส่วน (fractional distillation)

การกลั่นลำดับส่วนเป็นวิธีการแยกของเหลวที่สามารถระเหยได้ตั้งแต่ 2
ชนิดขึ้นไป มี หลักการเช่นเดียวกันกับการกลั่นแบบธรรมดา คือเพื่อ
ต้องการแยกองค์ประกอบในสารละลายให้ออกจากกัน แต่ก็จะมีส่วนที่
แตกต่างจากการกลั่นแบบธรรมดา คือ การกลั่นแบบกลั่นลำดับส่วน
เหมาะสำหรับใช้กลั่นของเหลวที่เป็นองค์ประกอบของสารละลาย
ที่จุดเดือดต่างกันน้อย ๆ ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่นลำดับส่วน
จะเป็นการ นำไอของแต่ละส่วนไปควบแน่น แล้วนำไปกลั่นซ้ำ
และควบแน่นไอเรื่อย ๆ ซึ่งเทียบได้กับเป็นการกลั่นแบบธรรมดา
หลาย ๆ ครั้งนั่นเอง ความแตกต่างของการกลั่นลำดับส่วนกับการกลั่น
แบบธรรมดา จะอยู่ที่คอลัมน์ โดยคอลัมน์ของการกลั่นลำดับส่วน
จะมีลักษณะเป็นชั้นซับซ้อน เป็นชั้นๆ ในขณะที่คอลัมน์แบบธรรมดา
จะเป็นคอลัมน์ธรรมดา ไม่มีความซับซ้อนของคอลัมน์


Copyright (c) 2008  Ms.Chutarat Chingtanasan , Ms.Thanaporn Suksingtoratt , Ms.Satanart Laipaiboon and Ms.Maneetip Chareonsuk. All rights reserved.