Home
 สมบัติของสาร การจำแนกสาร  สารบริสุทธิ์  สารไม่บริสุทธิ์  
กรด-เบส  การแยกสาร  แหล่งอ้างอิง  ผู้จัดทำ

 

[การแยกสาร]
[การกรอง]
[การกลั่น]
[การกลั่นอย่างง่าย]
[การกลั่นลำดับส่วน]
[การกลั่นด้วยไอน้ำ]
[การสกัดด้วยตัวทำละลาย]
[การใช้กรวยแยก]
[โครมาโทกราฟี]
[การตกผลึก]
[การใช้แม่เหล็กดูด]
[การตกตะกอน]
[การหยิบออก]
[การระเหยแห้ง]
[การใช้ความร้อน]
[การเปลี่ยนอุณหภูมิ]

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นวิธีการสกัดสารออกจากของผสม
โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวทำละลาย วิธีนี้ใช้สำหรับแยกสารที่ละเหยง่าย
ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกจากสารที่ระเหยยาก
การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำนอกจากใช้สกัดสารระเหยง่ายออกจาก
สารระเหยยากแล้วยังสามารถใช้แยกสารที่มีจุดเดือดสูงและสลายตัวที่
จุดเดือดของมันได้อีก เพราะการกลั่นโดยวิธีนี้ความดันไอเป็นความดันไอ
ของไอน้ำบวกความดันไอของของเหลวที่ต้องการแยก จึงทำให้
ความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศก่อนที่อุณหภูมิจะถึงจุดเดือด
ของของเหลวที่ต้องการแยก ของ ผสมจึงกลั่นออกมาที่อุณหภูมิต่ำกว่า
จุดเดือดของของเหลวที่ต้องการแยก


Copyright (c) 2008  Ms.Chutarat Chingtanasan , Ms.Thanaporn Suksingtoratt , Ms.Satanart Laipaiboon and Ms.Maneetip Chareonsuk. All rights reserved.