Home
 สมบัติของสาร การจำแนกสาร  สารบริสุทธิ์  สารไม่บริสุทธิ์  
กรด-เบส  การแยกสาร  แหล่งอ้างอิง  ผู้จัดทำ

 

[การแยกสาร]
[การกรอง]
[การกลั่น]
[การกลั่นอย่างง่าย]
[การกลั่นลำดับส่วน]
[การกลั่นด้วยไอน้ำ]
[การสกัดด้วยตัวทำละลาย]
[การใช้กรวยแยก]
[โครมาโทกราฟี]
[การตกผลึก]
[การใช้แม่เหล็กดูด]
[การตกตะกอน]
[การหยิบออก]
[การระเหยแห้ง]
[การใช้ความร้อน]
[การเปลี่ยนอุณหภูมิ]

โครมาโทกราฟี (Chromatography)

โครมาโทกราฟี เป็นวิธีแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบของสารตั้งแต่ 2
ชนิดขึ้นไปละลายในของเหลวเดียวกัน โดยอาศัยสมบัติ 2 ประการคือ 

  1. สารต่างชนิดกันมีความ สามารถในการละลายในตัวทำละลาย
    ได้ต่างกัน
  2. สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับ
    ได้ต่างกัน

โครมาโทกราฟีเป็นการแยกสารผสมที่มีสีหรือสารที่สามารถทำให้เกิดสีได้ 

หมายเหตุ สารที่ละลายได้ดีจะเคลื่อนที่บนตัวดูดซับไปอยู่ไกลจุดเริ่มต้น
               สารที่ถูกดูดซับดีจะเคลื่อนที่บนตัวดูดซับไปอยู่ใกล้จุดเริ่มต้น


Copyright (c) 2008  Ms.Chutarat Chingtanasan , Ms.Thanaporn Suksingtoratt , Ms.Satanart Laipaiboon and Ms.Maneetip Chareonsuk. All rights reserved.