ยินดีต้อนรับทุกท่าน....เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยทีม " วิ้วว้าว " ในหัวข้อเรื่อง " ระบบนิเวศ " ในเว็บไซต์นี้จะมีัเนื้อหาสาระ ความรู้มากมาย..ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ


1.  ระบบนิเวศหมายถึงอะไร
ก. เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตและมีการถ่ายทอดไปตามลำดับ
ข. พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไป ตามกฎ ของเทอร์โมไดนามิกส์
ค. การกินกันเป็นทอด ๆ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ตามลำดับ
ง. ลักษณะการกินกันซับซ้อนประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย

2. โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกี่หน่วย
ก. 2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้บริโภค
ข. 2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้ผลิต
ค. 2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ง. 2 หน่วย คือ สิ่งไม่มีชีวิต ผู้ย่อยสลาย

3. ข้อใดจัดเป็นห่วงโซ่อาหาร
ก. เหยี่ยว-->พืช-->ผีเสื้อ-->นก
ข.เหยี่ยว-->นก-->ผีเสื้อ-->พืช
ค. นก-->เหยี่ยว-->นก-->ผีเสื้อ
ง. ผีเสื้อ-->พืช-->นก-->เหยี่ยว

4 กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะปรสิต
ข. ภาวะพึ่งพา
ค. ภาวะการอยู่ร่วมกัน
ง. ภาวะล่าเหยื่อ

5. หมัดกัดสุนัข และ ยุงกัดคน จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะอยู่ร่วมกัน
ข. ภาวะพึ่งพา
ค. ภาวะล่าเหยื่อ
ง. ภาวะปรสิต

6. การทดแทนแบ่งออกเป็น กี่ ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 1 ชนิด
ค. 2 ชนิด
ง. 4 ชนิด

7. การทดแทนบนเกาะเซิร์ตซี เป็นการทดแทนแบบใด
ก. เป็นการ ทดแทนในพื้นที่ซึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิต มาก่อนแล้ว แต่ได้ถูกทำลายบางส่วน
ข. เป็นการทดแทนที่ เกิดขึ้นในบริเวณที่ยังไม่มี สิ่งมีชีวิตมาก่อน หรือเคยมีสิ่งมีชีวิตมาแล้ว
ค. เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกลางทะเล
ง. เป็นปัจจัยทางสภาพภายนอก หรือทางกายภาพ

8.  ชนิดของระบบนิเวศจัดออกเป็นกี่กลุ่ม
ก. 2 กลุ่ม
ข. 3 กลุ่ม
ค. 4 กลุ่ม
ง.  5 กลุ่ม

9. ถ้าตัดต้นไม้ จะทำให้เกิดสิ่งใดตามมา
ก. น้ำป่าไหลหลาก สิ่งมีชีวิตตาย
ข. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
ค. เกิดสึนามิ สิ่งมีชีวิตตาย
ง. ภาวะเรือนกระจก

10. ผู้บริโภคอันดับ 2 คือข้อใด
ก. หนอน
ข. แมลง
ค. กบ
ง. งู

11.  ข้อใดไม่ใช่กระบวนการในวัฏจักรน้ำ
ก. การระเหย
ข. การคายน้ำ
ค. การควบแน่น
ง. การย่อยสลาย

12. พืชได้รับคาร์บอนมากที่สุดโดยวิธีใด
ก. การหายใจ
ข. การสังเคราะห์แสง
ค. การคายน้ำ
ง. การดูดน้ำแร่ธาตุในดิน

13. สัตว์ได้รับคาร์บอนโดยวิธีใด
ก. การหายใจ
ข. การกินพืชเป็นอาหาร
ค. ขบวนการย่อยสลาย
ง. การสังเคราะห์แสง

14. ธาตุอะไรที่พืชต้องการมากที่สุด
ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. ฮีเลียม

15. ข้อใดเป็นผู้บริโภค ประเภท Herbivore
ก. เสือ
ข. วัว
ค. สิงโต
ง. มนุษย์

16. มนุษย์ จัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด
ก. Herbivore
ข. Omnivore
ค. Carnivore
ง. Scarvenger

17. ระบบนิเวศทั้งหลายมารวมกันเรียกว่าอะไร
ก. ภาวะมีการอิงอาศัย (commensalism)
ข. โลกของสิ่งมีชีวิต (biosphere)
ค. ภาวะที่ต้องพึ่งพา (mutualism)
ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต (community)

18. ระบบนิเวศมีขนาดใหญ่ระดับโลกคือข้อใด
ก. สายใยอาหาร
ข. ห่วงโซ่อาหาร
ค. ชีวาลัย
ง. ผู้บริโภค

19. ข้อใดถือว่าเป็นอิทธิพลของปัจจัยชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิต
ก. หอยโข่งลายฝังตัวใต้ดิน
ข. หอยทากเกาะตามต้นกล้า
ค. จิ้งจกเปลี่ยนสีให้เข้ากับฝาห้อง
ง.  นกเค้าแมวออกหากินในตอนกลางคืน

20. ขบวนการย่อยสลายไม่มีความสำคัญในเหตุการณ์ข้อใด
ก.  พืชนำสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต
ข. ซากพืชและซากสัตว์เน่าเปื่อย
ค. การเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์
ง. น้ำไหลบ่าจากภูเขาลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทะเล และมหาสมุทรคุณทำได้ทั้งหมด :
เฉลยคำตอบ :