ยินดีต้อนรับทุกท่าน....เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยทีม " วิ้วว้าว " ในหัวข้อเรื่อง " ระบบนิเวศ " ในเว็บไซต์นี้จะมีัเนื้อหาสาระ ความรู้มากมาย..ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ


ระบบนิเวศ   | โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  |  ประเภทของระบบนิเวศ  |  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต


      ระบบนิเวศแบบต่างๆ ที่สำคัญ
ระบบนิเวศ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ ระบบนิเวศบนบก และ ระบบนิเวศในน้ำ ระบบนิเวศแบบต่างๆในที่นี้จะกล่าวถึงระบบนิเวศ 4 แบบเท่านั้น คือ
        - ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
        - ระบบนิเวศในทะเล
        - ระบบนิเวศป่าชายเลน
        - ระบบนิเวศป่าไม้

 
ที่มา : http://learners.in.th