ยินดีต้อนรับทุกท่าน....เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยทีม " วิ้วว้าว " ในหัวข้อเรื่อง " ระบบนิเวศ " ในเว็บไซต์นี้จะมีัเนื้อหาสาระ ความรู้มากมาย..ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ


ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  |  สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    การมีชีวิตของเราทุกคนบนโลกนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดเอง
โดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นอันได้แก่ระบบสังคมและวัฒนธรรมสำหรับเป็นพื้นฐานของ
การดำรงชีวิตความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงที่ว่าได้เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นผิวโลก
ที่มวลชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งเราได้ศึกษาถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมของเราบนโลกที่เราอาศัยอยู่ เราก็จะพบว่าบริเวณที่เราอาศัยอยู่นี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกื้อหนุนให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ตลอดมา แต่ในปัจจุบันนี้กลับได้ปรากฏว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ลดน้อยลงจนน่าวิตกและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก็ได้ตกอยู่ในสภาพของความเสื่อมโทรมจนเห็นชัด ซึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติก็คือ มนุษย์เรานี่เองสาเหตุประการสำคัญก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกซึ่งได้นำไปสู่ปัญหาการขยายตัวของเมืองและกิจการทางด้านอุตสาหกรรมตลอดจนการคิดค้นนำเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้โดยขาดการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลก็คือ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เกิดใหม่ไม่ได้เช่น แร่ธาตุ น้ำมันและที่เกิดใหม่ได้ เช่น ต้นไม้ สัตว์ ก็เกิดไม่ทันกับการ
บริโภคของคนและโรงงานอุตสาหกรรม ร่อยหรอและขาดแคลนลงทุกทีขณะเดียวกันเมื่อทั้งคนและโรงงานอุตสาหกรรมได้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทำให้มีการปล่อยทิ้งของเสียออกมาสู่สิ่งแวดล้อมผลก็คือทำให้น้ำเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ และดินเสื่อมและจากความเป็นพิษทั้งหลายทั้งมวลก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวมนุษย์เอง


ภาพ การทิ้งขยะเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย
ที่มา : http://www.khlong-u-taphao.com
top
 
ที่มา : http://www.thaihealthcomm.org