หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     

ห่วงโซ่อาหาร (food chain)

        พืชและสัตว์จำเป็นต้องได้รับพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต  โดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสง
ของดวงอาทิตย์  โดยใช้รงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า  คลอโรฟิลล์  (chlorophyll)  เป็นตัวดูดกลืนพลังงาน
แสงเพื่อนำมาใช้ ในการสร้างอาหาร  เช่น  กลูโคส  แป้ง  ไขมัน  โปรตีน  เป็นต้น

        พืชจึงเป็นผู้ผลิต (producer)  และเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงาน
แบบห่วงโซ่อาหาร สำหรับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่สามารถสร้าง อาหารเองได้  จำเป็นต้องได้รับพลังงาน
จากการบริโภค สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร สัตว์จึงถือว่าเป็น ผู้บริโภค (consumer)  ซึ่งแบ่งออกได้เป็นต้น

  • ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง (primary  consumer)  หมายถึง  สัตว์ที่กินผู้ผลิต

  • ผู้บริโภคลำดับที่สอง  (secondary  consumer )  หมายถึง  สัตว์ที่กินผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง

  • ผู้บริโภคลำดับสูงสุด  (top  consumer)  หมายถึง  สัตว์ที่อยู่ปรายสุดของห่วงโซ่อาหาร
    ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตใด มากินต่อ  อาจเรียกว่า  ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย
 
http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/16ecosys.htm