หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     

สายใยอาหาร ( food web) 
    
         
ในกลุ่มสิ่ิงมีชีวิตหนึ่งๆ ห่วงโซ่อาหารไม่ได้ดำเนินไปอย่างอิสระ แต่ละห่วงโซ่อาหารอาจ
มีความสัมพันธ์ กับห่วงโซ่อื่นอีก โดยเป็นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน เช่น สิ่งมีชีวิตหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร

อาจเป็นอาหาร ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในห่วงโซ่อาหารอื่นก็ได้  เราเรียกลักษณะห่วงโซ่อาหารหลายๆ   
ห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนว่า  สายใยอาหาร (food web)

         สายใยอาหารของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดที่มีความซับซ้อนมาก แสดงว่าผูู้ั้้้้้้้้้บริโภคลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3
มีทางเลือกในการกินอาหารได้หลายทางมีผลทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นมีความมั่นคง
ในการดำรงชีวิตมากตามไปด้วย 

 
       
     
http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/16ecosys.htm