หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้

        ป่าไม้    หมายถึง    สังคมของสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโต ของพืชเหล่านั้น โดยปกติป่าไม้ หมายถึง สังคมของต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ ของมนุษย์มากกว่า จะหมายพืชเล็ก ๆ ชนิดอื่น ดั้งนั้น ความหมายกว้าง ๆ ของป่าจึงครอบคลุม
ไปถึง พืชทุกชนิด ที่อยู่บนพื้นดินและพื้นป่า นอกนั้นยังไม่รวมสิ่งมีชีวิต ทั้งหลายที่อยู่บนพื้นป่า เช่น
จุลินทรีย์ แมลง สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น และยังมีสิ่งไม่มีชีวิติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของป่าพื้นที่ป่าไม้
ซึ่งมีผลทำให้ ป่าไม้ สามารถอำนวย ประโยชน์ ทุก ๆ ด้านแก่มนุษย์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ อากาศ แร่ธาตุ
ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ถับถมกัน อยู่ในพื้นดิน เป็นต้น

 
             
www.environnet.in.th/news/displayimg.asp?ID=330
ประโยชน์ของป่าไม้
       
        ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมายและอำนวยประโยชน์มหาศาลให้แก่มนุษย์
ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากป่าไม้แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

        1.ประโยชน์ที่ได้รับจากป่าไม้โดยตรง ได้แก่ การนำพืช ต้นไม้ สัตว์ และผลผลิตจากป่าอื่น ๆ
มาใช้ ประโยชน์ โดยตรงในการดำรงชีวิต เช่น การนำไม้นำไม้มาสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ทำเครื่องเรือน
ใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการนำส่วนต่าง ๆ ของผลผลิตพืชจากป่ามาทำเป็นยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น

        2.ประโยชน์ที่ได้รับจากป่าไม้โดยอ้อม ได้แก่ การเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นการรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ และเป็นการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ ต้นไม้ในป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ
น้ำที่กักเก็บไว้จะ ค่อย ๆ ซึมลงมารวมกันตามหุบเขาเป็นลำธารที่มนุษย์สามารถมีน้ำใช้ตลอดฤดูกาล
นอกจากนั้นต้นไม้ ในป่ายังมี บทบาท สำคัญที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของคาร์บอนไนโตรเจน น้ำ
และแร่ธาตุอื่น ๆ    
   

 
www.rmuti.ac.th/.../img/normal_wp_n002_768.jpg
ป่าไม้
หน้า 1