หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     

วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle)

         

          กระบวนการที่ฟอสฟอรัสถูกหมุนเวียนจากดินสู่ทะเลและจากทะเลสู่ดินซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า
กระบวนการการตกตะกอนฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติเพียงน้อยมาและเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง ของธรณีวิทยา ฟอสฟอรัสนำมาใช้หมุนเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ในปริมาณจำกัด อสฟอรัสจะหายไปในห่วงโซ่อาหารในลักษณะตกตะกอนของสารอินทรีย์ไปสู่พื้นน้ำ
เช่น ทะเล แหล่งน้ำต่าง ๆ

   

        อีกส่วนหนึ่งของฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ซึ่งทับถมกันเป็นกองฟอสเฟต
รวมทั้งโครงกระดูก เปลือกหอย และซากปะการังใต้ทะเล และมหาสมุทร โพรติสต์ในทะเล
ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ สามารถนำเอาสารประกอบฟอสเฟตเหล่านี้ไปใช้ได้
ทำให้มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แพลงก์ตอนนพืชเหล่านี้ถูกกิน
โดยแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์อื่นๆ ต่างกินกันต่อๆ ไปตามห่วงโซ่อาหาร
        
        ฟอสฟอรัสจะถูกถ่ายทอดไป ตามลำดับขั้นเช่นเดีายวกัน จนกระทั่งในที่สุดสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
เหล่านั้นตาย หรือขับถ่ายลงนำ้ จะมีจุลินทรีย์บางพวกเปลี่ยนฟอสฟอรัส ให้เป็นสารประกอบ
ฟอสเฟตอยู่ในนำ้อีกครั้ง นอกจากนั้นนกทะเลถ่ายออกมามีมูลที่เป็นสารประกอบฟอสฟอรัสปริมาณสูง
มูลเหล่านั้นเมื่อลงทะเล จะเป็นอาหารของปลา และสัตว์อื่นๆ ได้เช่นกัน

 
       
 

htpp://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web