หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     
ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากร          

         การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ในขณะที่พื้นที่ของประเทศยังคงเท่าเดิม ทำให้สัดส่วนจำนวน
ประชากรต่อหน่วยพื้นที่ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

 • การขาดแคลนพื้นที่อยู่อาศัย จึงเกิดการขยายชุมชนเมืองออกไปสู่ชนบท ซึ่งเป็นแหล่ง
  เพาะปลูกทางการเกษตร อันอุดมสมบูรณ์


 • พื้นที่ทางการเกษตรลดลง เพาะพื้นที่ชนบทที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งผลิต
  ทางการเกษตร


 • ความต้องการปัจจัยสี่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม
  ปัจจัยสี่เหล่านี้ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ

 • เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นต้องเสาะหาทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากขึ้น เพิ่มการผลิตผล
  ผลิตให้ได้มากและรวดเร็วโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 • ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องจักร และกรรมวิธีการ
  ทำการเกษตรกรรม สมัยใหม่ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
  ที่ทำกันในครอบครัวเป็นการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม


 • ผลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้อย่างมากมาย
  และรวดเร็วจนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ น้ำมันเชื้อเพลิง
  มีปริมาณลดน้องลงไปมาก

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษ เกินกว่าธรรมชาติ
  จะแก้ไขและบำบัดให้ กลับคืนมาเหมือนเดิมได้

 
       
         
www.thaingo.org/images/ pic_mabtuput_17645.jpg
     
www.online-station.net/.../ 0315/08338_pun.jpg
       
     
       
ประชากร
หน้า 3