หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     
 

แหล่งอ้างอิง

      คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือและเว็บไซต์ ที่ได้นำเนื้อหา
เเละภาพประกอบมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ , รัตนาภรร์ อิทธิไพสิฐพันธ์ , สุภาภรณ์ หรินทรนิตย์ ,
      วิทยาศาสตร์ พันธุกรรมและความหลากหลายขอลสิ่งมีชีวิตช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3). กรุงเทพฯ.
นิยมวิทยา. 2547

รศ. ดร.ยุพา วรยศ , ถนัด ศรีบุญเรือง , โจ บอยด์ , วอลเตอร์ ไวท์ลอว์ , วิทยาศาสตร์ ม.3 ช่วงชั้นที่ 3.
      กรุงเทพฯ. อักษรเจริญทัศน์. 2547

ดร.บัญชา เเสนทวี , ศรีลักษณ์ มาโกมล , อารี โพธิ์พัฒนชัย , เจียมจิต กุลมารา ,
      ว 411 วิทยาศาตร์สิ่งเเวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ. วัฒนาพานิช

วารสารเเม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 7 ปี่ที่ 27 ธันวาคม 2550.

วารสารเเม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 1 ปี่ที่ 28 มิถุนายน 2551.

วารสารเเม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 28 กรกฏคม 2551.

หมายเหตุ : ข้อมูลรูปภาพที่นำมาจากเว็บไซต์เเละจากหนังสือ ได้อ้างอิงที่มาไว้ใต้รูป