หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

   

1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด

        ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช่ไม่หมด หมายถึง ทรัพยากร
ที่มี อยู่มากเกิน ความต้องการ ใช้อย่างไรก็มี วันหมดสิ้น
เพราะธรรมชาติ มีระบบที่ผลิตทรัพยากรชนิดนี้ออกมา
อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก ๆ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี หรือไม่ก็
ไม่ช่วยกันรักษา ก็อาจเสื่อมคุณภาพได้ และใช้ประโยชน์
ได้น้อยลง เช่น อากาศ  แสง เป็นต้น

     
htpp://www.tn.ac.th/web%20elec/file/

2.ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้

        ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได
้ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้แล้ว ธรรมชาติ
ิสามารถ สร้างทดแทนขึ้นในส่วนที่ใช้ไปได้ แต่ต้องใช้
เวลานาน พอสมควร ซึ่งถ้ามีการดูแลรักษา และ จัดการอย่าง
ถูกวิธี ก็จะทำให้ทรัพยากรชนิดนั้น คุณภาพ และปริมาณอย่าง
เพียงพอ ที่จะทำให้มนุษย์ นำไปใช้ ้อย่างยาวนาน
โดยไม่ต้อง เดือดร้อน เช่น น้ำ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น

 
http://wadthai.info/gallery/d/4490-2/20060721_008.JPG

3.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

        ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อนำมาใช้ หมดไป ไม่สามารถสร้างทด
แทนใหม่ ได้ หรือ ต้องใช้ระยะเวลานาน
นับหลายหมื่น หรือหลายแสนปี
ีกว่าธรรมชาติ จะสร้างขึ้น ใหม่ได้ เช่น แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น

้htpp://www.marinerthai.com/sara/pics/ofe003.jpg