หน้าหลัก

              ผู้จัดทำ

         < ระบบนิเวศ >

    ความหมายระบบนิเวศ

    ประเภทของระบบนิเวศ
    โครงสร้างระบบนิเวศ
    โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
    ประชากร
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
    สิ่งมีชีวิตกับปัจจัยกายภาพ
    การเปลี่ยนแปลงแทนที่

   < การถ่ายทอดพลังงาน >

    ห่วงโซ่อาหาร
    สายใยอาหาร
    พีระมิดพลังงาน

       < วัฏจักรของสาร >

    ความหมายวัฏจักรของสาร
    วัฏจักรคาร์บอน
    วัฏจักรไนโตรเจน
    วัฏจักรน้ำ
    วัฏจักรฟอสฟอรัส
   

    < ทรัพยากรธรรมชาติ >

    ประเภทของทรัพยากร
    ป่าไม้
    สัตว์ป่า
    ดิน
    น้ำ
    อากาศ
    มนุษย์กับทรัำพยากร
    การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

        < แบบทดสอบ >

    แบบทดสอบชุดที่ 1
    แบบทดสอบชุดที่ 2

    แหล่งอ้างอิง

 

 
     
     
น้ำ (water)

      น้ำ เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด สามารถหมุนเวียนได้ในวัฎจักรน้ำ  น้ำเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต ใช้ในการเพราะปลูก  เลี้ยงสัตว์  เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ

      มลพิษทางน้ำ หมายถึง ภาวะที่น้ำมีคุณภาพเสื่อมลง  หรือ  เปลี่ยนแปลงสมบัติไปเนื่อง
จากการปนป้อนของสิ่งแปลกปลอม ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สาเหตุการเกิดมลพิษทางน้ำ

 
สาเหตุการเกิดมลพิษทางน้ำ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้    
 • น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน
 • น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียจากโรงงานบางประเภท
 • การใช้สารเคมีในด้านต่างๆ
 • น้ำเป็นแหล่งรวมจุลินทรีย์หลายชนิด
 • การคมนาคมทางน้ำ  มีคาบน้ำมันจากเรือ
 • ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และความมักง่าย
  ของมนุษย์
   
   
           
stloe.most.go.th
     

การอนุรักษ์น้ำ 

 • สงวนรักษาป่าไม้  เพราะเป็นแหล่งต้นนำลำธาร
 • จัดระบบชลประทานในการกักเก็บน้ำและจัดแจกน้ำ
 • รักษาแหล่งน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
 • น้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมต้องได้
  รับการบำบัด
 • ใช้น้ำอย่างประยัดและคุ้มค่า
 
  http://www.environnet.in.th/evdb/info/waste/
img/waste24.jpg