การคัดเลือกพันธุ์ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
   1. การคัดเลือกพันธุ์ผสม
กับพืชและสัตว์มากมายหลายชนิดโดยต้องการเพิ่มคุณค่าของ
พืชและสัตว์ให้ตรงตามความต้องการของมนุษย์

     1.1 การคัดเลือกพันธุ์ผสมที่เกิดจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน

 จุดประสงค์ของการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน คือการสร้างพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะให้กับ
สัตว์ เช่น

     -การผสมสุนุขของชาวจันให้มีหน้าตาคล้ายสิงโตที่เรียกว่าสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง
     -การผสมพันธุ์สุนัขแล้วได้สุนัขพันธุ์ลาบราเดอร์ รีทรีฟเวอร์และเยอรมัน เชพเพิร์ด
     -การผสมพันธุ์ม้าวิ่งเร็วมากด้วยกัน ให้ได้ม้าพันธุ์วิ่งเร็วมากพันธุ์แท้
ข้อเสียของการผสมภายในสายพันธุ์เดียวกัน คือ

    -ไปลดโอกาสของรุ่นลูกที่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะใหม่ๆ เกิดขึ้น
    -ทำให้ยีนที่ควบคุมลักษณะด้อยส่วนไม่ดี มีโอกาศปรากฏได้มาก ทำให้ความสามารถในการ
สืบพันธุ์ต่ำและทำให้ลักษณะที่ผิดปกติปรากฏได้มาก

     1.2  การคัดเลือกพันธุ์ผสมที่เกิดจากากรผสมข้ามสายพันธุ์
เป็นการผสมที่นำสิ่งมีชีวิตที่มีีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันมาผสมกัน ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแตกต่างกัน
แล้วจึงคัดพันธุ์ ลูกผสมที่ได้รับลักษณะที่ดีที่สุดจากพ่อแม่มาเพาะพันธุ์ต่อไป เช่น
   -การผสมข้าวที่มีเมล็ดยาว น้ำหนักมากกับข้าวที่มีความต้านทานโรคสูง จะได้ข้าวพันธุ์ผสมที่มี
ลักษณะที่ต้องการทั้งสองอย่าง
   -สัตว์และพืชพันธุ์ดีๆ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากการผสมข้ามสายพันธุ์
เช่น ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ โคพันธุ์เนื้อ ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ไม่มีเมล็ด เช่น แตงโม ส้ม