ยีน
ยีน (gene) เป็นหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม (chromosome) เรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัด
 

ทำหน้าที่่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน ยีนแต่ละยีนจะควบคุมลักษณะต่างๆทาง
พันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว ยีนที่ควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้นจะอยู่กันเ้ป็นคู่ ยีนสามารถเป็นได้ทั้ง
ดีเอ็นเอหรือ อาร์เอ็นเอ เมื่อมีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ มายังรุ่นลูก ยีนแต่ละคู่ของลูกนั้นจะได้รับมาจากพ่อ
ครึ่งหนึ่งและได้รับจากแม่อีกครึ่งหนึ่ง ทำให้ลูกที่เกิดมานั้นมีความแตกต่างกันภายในครอบครัว

 

http://www.marksdailyapple.com/genetic-expression-geography/

  ยีนที่ี่ี่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างมี 2 ชนิด        
   

1. ยีนเด่น (dominant gene) คือ ยีนที่แสดงลักษณะนั้นออกมาได้ ถึงแม้ยีนนั้นมีเพียงยีนเดียว
2. ยีนด้อย (recessive gene) คือ ยีนที่แสดงลักษณะให้ปรากฏออกมาได้นั้น ก็ต่อเมื่อมียีนด้อยทั้ง
สองยีนอยู่บนคู่โครโมโซม