การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด

   
1. โลหิตหรือเลือด
2. เส้นเลือดและ
หลอดเลือด
3. หัวใจ  
4. น้ำ เหลืองและ
หลอดน้ำเหลือง
 
  5.การทำงานของระบบ
ไหลเวียนเลือด
 
  6.การดูแลและเสริม
สร้างระบบไหลเวียนโลหิต
 
     
  1. หัวใจห้องบนซ้ายคลายตัว เพื่อรับเลือดแดงที่ส่งมาจากปอดจนเต็ม และจะบีบตัวเพื่อดันเลือดแดงผ่านล้นหัวใจสู่หัวใจห้องร่างซ้าย
  2. หัวใจห้องร่างซ้าย จะบีบตัวอย่างแรง เพื่อฉีดเลือดแดงให้ไหลไปตามหลอดเลือดแดง ซึ่งจะแตกแขนงเป็นหลอดเลือดเล็ก ๆ ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อนำก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ขณะเดียวกันเลือดแดงก็รับเอา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเสียออกมาจาก เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
    เข้ามารวมกันใน หลอดเลือดดำใหญ่ไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา
  3. หัวใจห้องบนขวาจะคลายตัวรับเลือดดำจนเต็ม และบีบตัวเพื่อ ดันโลหิตตำผ่านลิ้นหัวใจไปสู่ห้องล่างขวา
  4. หัวใจห้องล่างขวา จะบีบตัวอย่างแรง เพื่อส่งเลือดดำไปยังปอดโดยไหลไปตามเส้นเลือดดำ
  5. เมือเลือดดำเข้าสู่ปอด แล้วจะไหลมาล้อมรอบปอดเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมเข้าถุงลมปอด และก๊าซออกซิเจนจากถุงลมปอดจะซึมเข้าเส้นเลือดดำ ทำให้เลือดดำเปลี่ยนเป็นเลือดแดง แล้วถูกสูบฉีดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายอีก ซึ่งการทำงานจะหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 

 

ติดต่อเราได้ที่ : www.pcccr.ac.th โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
E - mail : freedom_pig@hotmail.com