หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
เรื่อง เซลล์
กลุ่มสาระการเีรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4
1. พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก
ข. สิ่งที่ได้ัีรับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น
ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว
ง. ความผิดปกติของร่างกาย

2. ข้อใดไม่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ก. สมชายมีต่างหูเหมือนพ่อ
ข. สมศักดิ์มีผมหยิกเหมือนย่า
ค. วินัยมีนิสัยก้าวร้าว
ง. เอนกมีลักยิ้มเหมือนแม่

3. โครโมโซมคืออะไร
ก. สารพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์เป็นตัวกำหนดลัีกษณะต่างๆ
ข. สารแอนติบอดี้ในร่างกายของมนุษย์
ค. สารพิษชนิดหนึ่งที่มีโทษต่อร่างกายมนุษย์
ง. สารแห่งความสุข

4. โครโมโซมมนุษย์มีกี่คู่
ก. 30 คู่
ข. 31 ค่
ค. 32 คู่
ง. 33 คู่

5. ยีน(Gene) คืออะไร
ก. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ข. หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์
ค. หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
ง. หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุุษย์

6. มนุษย์มียีนโดยประมาณเท่าใด
ก. 4,000 ยีน
ข. 20,000 ยีน
ค. 30,000 ยีน
ง. 300,000 ยีน

7. สารพันธุกรรม(DNA) ย่อมาจากอะไร
ก. Deoxynucleic
ข. Deoxynucleic acid
ค. Deoxyribonucleic
ง. Deoxyribonucleic acid

8. ใี่ครเป็นผู้ตั้งกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ก. ทอมัส แอนวา เอดิสัน
ข. รัดเทอร์ฟอร์ด
ค. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
ง. ลาวัวซิเอ

9. การกลาย(Mutation) แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 1 ลักษณะ
ข. 2 ลักษณะ
ค. 3 ลักษณะ
ง. 4 ลักษณะ

10. การกลายที่เซลล์ใดสามารถถ่ายทอดไปถึงรุ่นหลานได้
ก. การกลายที่เซลล์สืบพันธุ์
ข. การกลายที่เซลล์ร่างกาย
ค. การกลายที่เซลล์ผิวหนัง
ง. การกลายที่เซลล์ต่อมไร้ท่อ

11. อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด
ก. คู่ที่ 20
ข. คู่ที่ 21
ค. คู่ที่ 22
ง. คู่ที่ 23

12. โรคทางพันธุกรรมใดต่อไปนี้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดของโครโมโซมเพศ
ก. อาการดาวน์
ข. อาการคริดูซ่าต์
ค. อาการเทอร์เนอร์
ง. ก และ ข ถูก

13. ข้อใดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ก. โรคมะเร็ง
ข. โรคโลหิตไหลไม่หยุด
ค. โรคเซลล์เม็ดเลือดแดง รูปเคียว
ง. ข และ ค ถูก

14. GMOs ย่อมาจากอะไร
ก. Genetcally Modified Orgnisms
ข. Genet Modified Orgnisms
ค. Genetcally Miracle Orgnisms
ง. Genet Miracle Orgnisms

15. เด็กหลอดแก้วคือการผสมแบบใด
ก. การฉีดอสุจิเข้าไปในท่อรังไข่
ข. การนำอสุจิและไข่ออกมาผสมนอกร่างกาย
ค. การนำไข่และอสุจิเข้าไปผสมในร่างกาย
ง. การยิงอสุจิเข้าไปในชั้นไซโทพลาซึมของไข่

16. ใครคือเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก
ก. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
ข. โรเบิร์ต ฮุก
ค. หลุยส์ ฟลาเรอร์
ง. หลุยส์ บราวน์

17. สิ่งมีชีวิตใดถูกโคลนเป็นตัวแรกของโลก
ก. ไก่
ข. แกะดอลลี
ค. โคแฟงกัส
ง. สุกร

18. การแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งที่เซลล์เพศ
ก. ไมโทซิส
ข. ไมโอซิส
ค. โอไมซิส
ง. ฟาโกโทไมซิส

19. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกี่ระยะ
ก. 4 ระยะ
ข. 5 ระยะ
ค. 6 ระยะ
ง. 7 ระยะ

20. มนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดใด และมีบรรพบุรุษเป็นมนุษย์พวกใด
ก. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
ข. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษ
ค. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
ง. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษคะแนนที่ได้:
เฉลยคำตอบ :

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี