หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   พันธุกรรม

ความหมายของพันธุกรรม  |   ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม   |   ความแปรผันทางพันธุกรรม

   :: ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ::

     สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและโครงสร้างที่กำหนดไว้เฉพาะด้วยองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่
แตกต่างกัน  จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย  และทำให้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ  มีลักษณะเฉพาะหรือ
ีรูปร่างเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่  นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยังมีคุณสมบัติในการปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของตน    ลักษณะต่างๆ    ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความอยู่รอดนั้น  หากเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสืบทอดไปยังลูกหลานได้ ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนไป
นั้นก็จะหมดไปในรุ่นนั้นเอง  ดังนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน  และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่น
ต่อไปได้ลักษณะดังกล่าวจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะที่ถ่ายทอดไปสู่ร่นต่อไปโดยผ่านทาง
เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่   เมือเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ  (อสุจิ)  ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ (ไข่)
ลักษณะต่างๆ จากพ่อแม่จะถูกถ่ายไปยังรุ่นลูก

ตัวอย่างของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น

คิ้วห่าง คิ้วต่อ
คิ้วห่าง คิ้วต่อ


ถนัดขวา ถนัดซ้าย
ถนัดขวา ถนัดซ้าย


มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู
มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู


ที่มา: http://nara2.homeip.net

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี