หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   พันธุกรรม

ความหมายของพันธุกรรม  |   ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม   |   ความแปรผันทางพันธุกรรม

   :: ความแปรผันทางพันธุกรรม ::

     สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ย่อมมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งมีชีวิต
ต่างสปีชีส์กันหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกันน้อยกว่า
สิ่งมีชีวิต ต่างชนิดกัน ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะพันธุการรมแตกต่างกัน เรียกว่า
ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation)


ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท
   1. ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรม ที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation)
   2. ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง (continuous variation)


       1. ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรม ที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation)
          เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของ
กรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียว เช่น  มีลักยิ้ม-ไม่มีลักยิ้ม   มีติ่งหู-ไม่มีติ่งหู    ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้

มีติ่งหู-ไม่มีติ่งห ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้
มีติ่งหู-ไม่มีติ่งหู ห่อลิ้นได้-ห่อลิ้นไม่ได้
ที่มา: http://bio601.igetweb.com

     2. ความผันแปรทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง (continuous variation)
          เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ได้อย่างเด่นชัด เช่น ความสูง น้ำหนัก โครงร่าง สีผิว ซึ่งเกิดจาก
อิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น ความสูง ถ้าได้
รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  และมีการ ออก กำลังกาย
ก็จะทำให้มีร่างกายสูงได้ 

สีผิวดำ
ที่มา: http://www.rjanadd.th.gs

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี