หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   โรคทางพันธุกรรม

อาการดาวน์  |   อาการคริดูซ่าต์   |   อาการไคลเฟลน์เตอร์   |   อาการเทอร์เนอร์ 
ความผิดปกติในโครโมโซมเพศ  |   โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   :: ความผิดปกติในโครโมโซมเพศ ::

     
        ความผิดปกติของร่างกาย
  บางครั้งอาจมาจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ
โครโมโซมเพศที่ผิดปกติ อาจเกิดจากจำนวนหรือรูปร่างของโครโมโซมเพศผิดปกติกล่าวคือบางกรณีมีโครโมโซม X มากเกินปกติ หรือ ลดลงไปจากปกติ บางกรณีมีโครโมโซม Y มากเกินปกติ
ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจต่างๆกัน ทั้งยังส่งผลทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานอีกด้วย ตัวอย่างอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

  

ตัวอย่างความผิดปกติที่โครโมโซมเพศที่มา : http://www.bss.ac.th

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี