หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ  |   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม   |   การดัดแปลงทางพันธุกรรม

   :: เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ::

     
    
   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ( Genetic engineering) เป็นการนำยีน หรือ ดี เอ็น เอ
จากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดมาต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้แสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่ต้องการออกมา
ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
         1. สกัด ดีเอ็นเอ ที่ต้องการออกจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
         2. ตัด ดีเอ็นเอ ที่ต้องการโดยเอ็นไซม์ตัดเฉพาะ (restriction enzyme) ที่คุณสมบัติตัดสาย
ดีเอ็นเอ ที่ตำแหน่ง ซึ่งเอ็นไซม์นั้นมีความจำเพาะต่อลำดับของเบสในสาย ดีเอ็นเอ
         3. เชื่อมต่อ ดีเอ็นเอ ที่ตัดเข้ากับ ดีเอ็นเอ พาหะ (DNA vector) ซึ่งมีปลายสายที่ต่อเชื่อมมีลำดับเบสเข้า คู่กันได้ เพื่อทำให้เกิด ดีเอ็นเอ สายผสม โดยใช้เอ็นไซม์ดี เอ็นเอไลเกส (DNA ligase)
         4. เพิ่มจำนวนดีเอ็นเอที่ต้องการ โดยการนำชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ตัดต่อแล้ว ใส่เข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (host cell) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เมื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นก็จะแสดงลักษณะทาง พันธุกรรมออกมาได้
         5. คัดเลือกหาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่จะได้รับดีเอ็นเอ สายผสม ซึ่งจะแสดงออกมาโดยวิธีการตรวจสอบหาการ สอดใส่ยีนที่ต้องการในดีเอ็นเอพาหะ และมีสมบัติตามที่ต้องการไปผสมพันธุ์กัน

     

ตัวอย่างการทดลองเกี่ยวกับ DNA

ผลผลิตจากเทคนิคพันธุวิศวกรรม


ที่มา : http://nara2.homeip.net

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี