หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ  |   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม   |   การดัดแปลงทางพันธุกรรม

   :: การดัดแปลงทางพันธุำกรรม ::

     
    
  ปัจจุบันเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตทีได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคนิควิธีพันธุวิศวกรรมว่า
สิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ ซึ่งคำว่าจีเอ็มโอ (GMOs)มาจากคำว่า Genetically Modified Orgnisms สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมอาจเป็นจุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ก็ได้ ถ้ามีการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ในขณะที่ยังมีชีวิต อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า แอลเอ็มโอ (LMOs) ซึ่งย่อมาจาก
คำว่า Living Modified Organisms อย่างไรก็ตามการดัดแปลงพันธุกรรมโดยการใช้วิธีทาง
พันธุวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิตก็ยังมีข้อกำจัด เช่น ไม่สามารถใช้กับลักษณะบางอย่างของพืชบางชนิดได้ เพราะลักษณะที่ต้องการบางอย่างอาจถูกควบคุมด้วยยีนหลายตัวที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มีการถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้ระหว่างพืช หรือข้อกำจัดในการใช้พันธุวิศวกรรมกับสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก และละเอียดอ่อนกว่าพืช เพราะสัตว์ไม่สามารถงอกใหม่ โดยใช้ชิ้นส่วนเพียงส่วนเดียวของร่างกายได้ และต้องใช้เวลานานในการเจริญเติบโต

ภาพตัวอย่างพืชที่ได้ีรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม


ที่มา : http://www.thummada.com

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี