หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   การโึึคลน

การโึคลน  |   การโึคลนในพืช   |   การโคลนในสัตว์  

   :: การโคลนในพืช ::

     
    
  การโคลนในพืชหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   คือ การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบางส่วนของพืช เช่น ยอด ลำต้น ใบ ราก ส่วนต่าง ๆ ของดอกหรือส่วนของผล มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ซึ่งมีทั้งอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลวในสภาพที่ปลอดเชื้อ ซึ่งมีประโยชน์คือ ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์ ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ โดยทางด้านการเกษตรนำไปใช้ทางด้านปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์พืชให้ได้พืชที่ทนต่อโรค แมลง ยากำจัดวัชพืชหรือทนต่อดินเค็ม
      การขยายพันธุ์พืชให้ได้ประมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่กลายพันธุ์ การเก็บรักษาพันธุ์พืช ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนี้สามารถที่จะประหยัดเวลาแรงงาน งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยแบบเดิมที่ทำมา

    ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ดังนี้

รูปภาพ
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
1.เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืชเกิดยอดใหม่
2.เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดราก
3. เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืชจำนวนมาก
4. เก็บรักษาเนื้อเยื่อไว้ที่ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส มีความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และให้แสงนาน 14 ชม./วัน
5.ย้ายปลูกและปรับสภาพต้นในวัสดุปลูกที่เป็นขี้เถ้าแกลบ และเก็บรักษาไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส
6. ย้ายปลูกลงถุงดำที่มีวัสดุเพาะ
7. ต้นขนุนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นขนุน


ที่มา : http://www.rspg.thaigov.net

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี