6. ลักษณะจำเพาะของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ เช่น คนมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าคน แมว สนุข หรือแม้แต่ต้นพืชหรือ สาหร่ายขนาดเล็กก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน
  
  


  7. การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบโครงสร้างและการดำรงชีวิต เช่น
1. โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างทางเคมี (chemical structure)
(2) โครงสร้างระดับเซลล์ (cellular structure)
2. การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย
(1) การได้มาซึ่งอาหาร (nutrition)
(2) การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration)
(3) การสังเคราะห์ (synthesis)
(4) การสืบพันธุ์ (reproduction)
(5) การปรับตัวและวิวัฒนาการ (adaptation and evolution)


การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต