สนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก

บริเวณที่มีแรงแม่เหล็กกระทำ สนามแม่เหล็กเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ หรือกำหนดเป็นสัญลักษณ์คือ บริเวณที่มีเครื่องหมายกากบาท(x)บริเวณสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้า ส่วนบริเวณที่มีเครื่องหมายจุด(.) สนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออก

สมบัติของแท่งแม่เหล็ก

- ขั้วแม่เหล็ก มีอยู่สองขั้วคือขัวเหนือ(N)และขั้วใต้(S)นั่นหมายถึงไม่มีแม่เหล็กขั้วเดียว (Magnetic Monopole)และไม่สามารถแยกก้อนแม่เหล็กออกเป็นขั้วเหนืออย่างเดียว หรือขั้วใต้อย่างเดียวได้
- แม่เหล็กขั้วเดียวกัน จะผลักกัน ขั้วแม่เหล็กตรงข้ามกันจะดูดกัน

เส้นแรงแม่เหล็ก

เป็นเส้นแสดงทิศ ของสนามแม่เหล็กแต่ละจุดที่แผ่ออกมาซึ่งสามารถหาเส้นสนามแม่เหล็กได้โดยการศึกษาจากการเรียงตัวของผงเหล็ก หรือ การวางตัวของเข็มทิศ เส้นสนามแม่เหล็กจะเรียงตัวกันเป็นแนวจากขั้วแม่เหล็กขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่ง โดยที่บริเวณขั้วแม่เหล็กทั้งสองจะมีเส้นสนามแม่เหล็กหนาแน่นมากกว่าที่บริเวณอื่น
 

 

 ไม่สงวนสิทธิ์ No copyright  ๐๘๗๙๖๕๘๙๖๐