ไฟลัมโพรโทซัว (Phylum protozoa)


โพรโทซัว เป็นพวกโพรทีสต์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ ในตอนแรกจึงถูกจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์

มีลักษณะสำคัญดังนี้
1. บางชนิดเป็นเซลล์เดียว บางชนิดอยู่เป็นกลุ่ม
2. ไม่มีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใดๆ มีออร์แกเนลทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์
3. มีเซลล์เมมเบรนเป็นกรอบของเซลล์ บางชนิดมีของเข็งพวกเซลลูโลสหรือ
เจลาตินหุ้มเป็นโครงแข็ง

    • ขับถ้ายของเสียที่เป็นของเหลว โดยคอนแทรกไทล์แวคิวโอล ซึ่งยังทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน้ำภายในเซลล์ด้วย จึงเรียกคอนแทรกไทล์ของโพรโทซัวว่าเป็นออสโมเรกูเลเตอร์ (Osmoregulator)
    • การดำรงชีวิตมีทั้งที่หากินเป็นอิสระในน้ำเน่า เช่น อะมีบา หรือสังเคราะห์อาหารเองได้ เช่น ยูกลีนา เป็นปรสิตเช่น เชื้อไข้จับสั่น
    • การสืบพันธุ์มีทั้งแบบไม่ใช้เพศและแบบมีเพศ
    • การเข้าเกราะ (encystment) พบในโพรโทซัวหลายชนิด เช่น ยูกลีนา จะเข้าเกราะเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
    • อวัยวะเคลื่อนที่ของโพรโทซัวในแต่ละหลุ่มจะแตกต่างกัน ซึ่งนำมาใช้ในการแบ่งหวดหมู่ระดับคลาส เช่น มีแฟลเจลลา ซีเลีย เป็นต้น