“อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)”


สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรนี้เรียกกันทั่วๆไปว่า เห็ดรา มีลักษณะสำคัญดังนี้

  • มีเซลล์เป็นแบบยูคาริโอต (Eucaryotic cell) ซึ่งมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
  • ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องอาศัยจากสิ่งมีชีวิตอื่น
  • ผนังเซลล์เป็นสารพวกไคทิน (Chitin) หรือไคทิน+เซลลูโลส
  • มีทั้งชนิดที่เป็นเซลล์เดียวและเป็นเส้นใยเล็กๆ เส้นใยของราเรียกว่า ไฮฟา (Hypha) เมื่อเส้นใยราเหล่านี้มารวมกลุ่มกันเรียกว่า ขยุ้มรา หรือ ไมซีเลียม เส้นใยของราแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
  1. เส้นใยมีผนังกั้น (Septate hypha) คือเส้นใยที่มีผนังกั้นทำให้มองดูเป็นห้องที่มีไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
  2. เส้นใยที่ไม่มีผนังกั้น (nonseptate hypha) คือเส้นใยที่ไม่มีผนังกั้นทำให้มองดูทะลุตลอดเส้นใย ประกอบด้วยไซโทพลาซึมและนิวเคลียสหลายนิวเคลียสกระจายอยู่ตลอดเส้นใย
  • รามีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งตัว การแตกหน่อ การหักหรือขาดออกของสาย และการสร้างสปอร์ สำหรับแบบอาศัยเพศโดยการเทียบสายแล้วมีการเคลื่อนตัว ของไซโทพลาซึมและนิวเคลียสเข้า ผสมกัน

  อาณาจักรฟังไจแบ่งออกเป็น 4 ไฟลัม คือ

  1.ไฟลัมไซโกไมโคตา

  2.ไฟลัมแอสโคไมโคตา

  3.ไฟลัมแบสิดิโอไมโคตา

  4.ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา

  *ไลเคนส์ และ ไวรัส