อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต :]

ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้น สิ่งมีชีวิตต่างๆที่ศึกษาได้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น จึงแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น

2 อาณาจักรคือ
1.อาณาจักรพืช  (Kingdom Plantae)
2.อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia
)

           
ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นทำให้พบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย บางชนิดมีลักษณะเป็นพืช บางชนิดมีลักษณะเป็นสัตว์ แต่บางชนิดก็เป็นทั้งสองพวก ทำให้ยุ่งยากต่อการจำแนกมากขึ้น เช่น ยูกลีนา (Euglena) คลามัยโดโมแนส (Chlamydomonas) วอลวอกซ์ (Volvox)

ลักษณะที่เป็นสัตว์มีดังต่อไปนี้
• มีแฟลเจลลัมช่วยในการเคลื่อนที่
• มีอวัยวะรับแสง (Eye spot)
• มีอวัยวะขับถ่าย (Contractile vacuole)

ลักษณะที่เป็นพืชมีดังต่อไปนี้
• มีคลอโรฟิลล์และสร้างอาหารเองได้
• มีอาหารสะสมพวกแป้ง (Starch) และ ไพรีนอยด์ (Pyrenoid)

            ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นักสัตววิทยา (Zoologist) และนักพฤกษศาสตร์ (Botanist) ต่างก็จัดไว้ในประเภทที่แตกต่างกัน จึงมีผู้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้คือ เฮคเคล ซึ่งได้จัดจุลินทรีย์ ต่างๆ ไว้ในอาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) โดยแยกออกมาจากพืชและสัตว์

จึงทำให้ได้อาณาจักรทั้งหมดสามอาณาจักรคือ

1.อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างเป็นแบบง่ายๆเช่นเป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ในกรณีของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์จะไม่มีการรวมกันเป็นเนื้อเยื่อเซลล์แต่แต่ละเซลล์ จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างครบถ้วน (Fertile cell)  ได้แก่ พวกสาหร่าย แบคทีเรีย เห็ดรา ราเมือก โพรโทซัว

2.อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae หรือ Kingdom Metaphyta) ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ เซลล์บางเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปทำ หน้าที่เฉพาะอย่างและรวมกันเป็นเนื้อเอ มีคลอโรฟิลล์สร้างอาหารเองได้ และมักเคลื่อนที่เองไม่ได้

3.อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia หรือ Kingdom Metazoa) ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวกที่มีหลายเซลล์ เซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง

 

โคปแลนด์ (Copeland) ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 4 อาณาจักร โดยแยกแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินออกจากอาณาจักรโพรทิสตา มาตั้งเป็นอาณาจักรใหม่คือ “อาณาจักรมอเนอรา” (Kingdom Monera) เนื่องจากแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีเซลล์เป็นแบบ โพรคาริโอต คือเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

            วิทเทเคอร์ (Whittaker) ได้แยกเห็ดราออกจากโพรทิสตา แล้วตั้งเป็น อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) จึงนับเป็นทั้งหมด 5 อาณาจักร
แต่จากการแบ่งที่ผ่านมาจะพบว่า ไวรัส และ ไวรอยด์ ไม่ได้จัดไว้ในอาณาจักรใดเลยทั้งๆที่ไวรัสและไวรอยด์ก็มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตครบ คือสืบพันธุ์และทวีจำนวนได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์บางท่านจึงจัด ไว้เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งคือ“อาณาจักรไวรา (Kingdom Vira)”

 

*ข้อควรทราบเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ลำดับเบสบน DNA ทำให้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกได้เป็น 3 โดเมน (Domain) ตามสายวิวัฒนาการคือ
1.แบคทีเรีย คือ แบคทีเรียทั่วไปและไซยาโนแบคทีเรีย
2.อาร์เคีย คือ แบคทีเรียที่สร้างแก๊สมีเทนและชอบเค็มจัด และพวกที่ชอบอุณหภูมิสูงหรือเป็นกรดจัด
3.ยูคาเรีย ได้แก่ พวกโพรทิสต์ พืช และสัตว์