“อาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom)”

เกิดจากการจัดแบ่งชีวิตเป็นสองอาณาจักรเกิดปัญหาคือ สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีทั้งสอง ลักษณะอยู่ในตัวเอง ดังนั้น เฮคเคล (Haeckel) จึงได้เสนอชื่อ โพรทีสตา ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกแรกๆขึ้นมาใช้ ทำให้แยกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ ไม่ชัดเจนระหว่างอาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตย์ออกมา แล้วตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ขึ้น ดังนั้นอาณาจักรโพรทีสตา จึงประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต ที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต อาจจะเป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลลืโดยที่เซลล์เหล่านั้น ไม่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ แต่ละเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันสามารถดำรงความเป็นชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ (Fertile cell) เซลล์สืบพันธุ์เมื่อรวมกันเป็นไซโกตจะไม่เจริญเป็นเอมบริโอ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโพรทีสตาประกอบด้วย

  • โพรทิสต์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในไฟลัมโพรโทซัว คือพวกโพรโทซัวหรือที่เราเรียกว่าสัตว์เซลล์เดียว จัดอยู่ในไฟลัมโพรโทซัว

   

  • โพรทีส์ที่มีลักษณะคล้ายพืช ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวกสาหร่าย (algae) แบ่งได้เป็น 6 ไฟลัมคือ
  1. ไฟลัมคลอโรไฟตา (Phylum Chlorophyta) ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว
  2.  ไฟลัมทคริโซไฟตา (Phylum Chrysophyta) ได้แก่สาหร่ายสีน้ำตาลแกมทอง
  3. ไฟลัมยูกลีโนไฟตา (Phylum Euglenophyta) ได้แก่พวกยูกลีนา
  4. ไฟลัมฟีโอไฟตา (Phylum Phaeophyta) ได้แก่สาหร่ายสีน้ำตาล
  5. ไฟลัมไพร์โรไฟตา (Phylum Pyrrophyta) ได้แก่พวกสาหร่ายเปลวไฟ หรือ ไดโนแฟลเจลเลต
  6. ไฟลัมโรโดไฟตา (Phylum Rhodophyta) ได้แก่พวกสาหร่ายสีแดง
  • โพรทีสต์พวกราและราเมือก คือ ไฟลัมยูไมโคไฟตา , ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา ได้แก่ เห็ด รา ยีสต์ และ ราเมือก