แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องแรงและชนิดของแรง

"ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง"