แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกายพืชและสัตว์

"จงรู้จักปล่อยวางในบางสิ่ง เพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆ"