พยามที่จะเรียนรู้ ดีกว่าที่จะไม่รับรู้อะไรเลย............(ตั้งใจมากๆนะครับ) เก้าในสิบส่วนของความสุขที่มั่นคงและยืนยาวในชีวิตของเรา เกิดจากความรักใคร่อาทร
ส่วนประกอบของเซลล์
1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ หมายถึง โครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขตของเซลล์ ได้แก่
เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)
เยื่อหุ้มเซลล์มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง เช่น พลาสมา เมมเบรน (plasma membrane)
ไซโทพลาสมิก เมมเบรน (cytoplasmic membrane) เยื่อหุ้มเซลล์มีความหนาประมาณ 75 : อังสตรอม ประกอบด้วยโปรตีนประมาณร้อยละ 60 ลิพิด ประมาณร้อยละ 40 การเรียงตัวของโปรตีนและลิพิดจัดเรียงตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อน การเรียงตัวในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ยูนิต เมมเบรน (unit membrane)เซลล์พืช
(คลิ๊กดูรายละเอียด )


เซลล์สัตว์ (คลิ๊กดูรายละเอียด )

เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่หลายประการคือ
1. ห่อหุ้มส่วนของโพรโทพลาซึมที่อยู่ข้างในทำให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากัน
2. ช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆ ระหว่างภายในเซลล์และสิ่งแวดล้อม
มีคุณสมบัติเป็นเซมิเพอร์มีเอเบิล เมมเบรน (semipermeable membrane) ซึ่งจะยินยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกได้ ซึ่งการผ่านเข้าออกจะมีอัตราเร็วที่แตกต่างกัน
3. ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (electrical potential) ของภายในและภายนอกเซลล์เนื่องมาจากการกระจายของไอออนและโปรตีนไม่เท่ากัน ซึ่งมีความสำคัญในการนำสารพวกไอออนเข้าหรือออกจากเซลล์ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อมาก
4. เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่รับสัมผัสสาร ทำให้เกิดการเร่งหรือลดการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ภายในเซลล์นั้นๆ
ผนังเซลล์ (cell wall)
ผนังเซลล์ พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลากชนิด เช่น เซลล์พืช สาหร่าย แบคทีเรีย และรา
ผนังเซลล์ทำหน้าที่ป้องกันและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ โดยที่ผนังเซลล์เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตของเซลล์
2.นิวเคลียส (nucleus)
เป็นโครงสร้างที่มักพบอยู่กลางเซลล์เมื่อย้อมสีจะติดสีเข้มทึบ มีลักษณะเป็นก้อนทึบแสงเด่นชัดอยู่บริเวณกลางๆ เซลล์โดยทั่วๆ ไปจะมี 1 นิวเคลียส เซลล์พารามีเซียม มี 2 นิวเคลียส นิวเคลียสมีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม จึงมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ โดยทำงานร่วมกับไซโทพลาซึม

3. ไซโทพลาซึม (cytoplasm)
เป็นของเหลวที่อยู่นอกนิวเคลียส อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม ซึ่งส่วนเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงจะเห็น ซึ่งประกอบด้วย ไมโทคอนเดรีย กอลจิบอดี ไรโบโซม เซนทริโอล ร่างแห่เอนโดพลาซึม คลอโรพลาสต์ แวคิวโอล DNA RNA

หมายเหต
คลอโรพลาสต์ ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง พบเฉพาะในเซลล์พืช
เซนทริโอล ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ พบเฉพาะในเซลล์สัตว์
การจัดระบบในร่างกาย
ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย คือ อวัยวะแต่ละชนิดทำหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันไป อวัยวะที่ทำหน้าที่ประสานกันเพื่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะจัดเข้ากลุ่มด้วยกันเป็นระบบอวัยวะ มีด้วยกัน 10 ระบบ แต่ละระบบมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ต่างๆกัน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดดุลยภาพในร่างกาย
1. อาหารและโภชนาการ
2. การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
3. การพักผ่อน
4. การหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งเสพติด
5. การจัดการกับความเครียด
ปัจจัยที่ทำให้เกิดดุลยภาพของพืช
1. น้ำ
2. อุณหภูมิ
3. ความเป็นกรด-เบส
4. ปริมาณและชนิดของเกลือแร่ในน้ำ
5. แสง
6. ปุ๋ย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดดุลยภาพของสัตว์
1. ภัยธรรมชาติ
2. อาหาร
3. ศัตรู
4. แหล่งที่อยู่
5. สภาพแวดล้อม
ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมที่
http://www.aksorn.com/lib/list.asp?level=p&sara=sci_01
http://www.aksorn.com/lib/libshow.asp?sid=688&sara=sci_01&level=p
http://61.19.145.7/student/science401/bio/bio4-1/cellstruck.htm