แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง สมบัติของสาร

"จงรู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ และรู้จักเกรงใจ แล้วชีวิตจะมีสุข"